Algemene voorwaarden

<In een oogopslag>

In een oogopslag
In een oogopslag
In een oogopslag
In een oogopslag

Bij het uitbrengen van alle offertes en de uitvoering van alle opdrachten door de opdrachtnemer zijn de Algemene Voorwaarden en eventuele aanvullende specifieke voorwaarden van toepassing.

<Artikel 1: Begrippen>

1.1 | Onder de opdrachtnemer wordt Wiconic verstaan.

1.2 | De opdrachtgever is de partij met wie de opdrachtnemer een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten, dan wel reageert op of verzoekt om een aanbieding of offerte.

1.3 | Onder diensten worden de prestatie(s) zoals omschreven in de tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten Overeenkomst verstaan.

1.4 | Indien de rechtspersoon en de natuurlijkpersoon op hetzelfde huisadres is gevestigd dan is bij aanmelding via de site de rechtspersoon de opdrachtgever, tenzij apart schriftelijk verklaard dat het de natuurlijk persoon betreft.

1.5 | Onder stukken wordt verstaan: elektronisch of op papier gedragen modellen, schema’s, documenten, tekeningen, teksten, ontwerpen of afbeeldingen.

1.6 | Onder overeenkomst worden de afspraken, overeengekomen in een schriftelijke en/of digitale vastlegging, op grond waarvan de opdrachtnemer diensten ten behoeve van opdrachtgever verricht en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verstaan.

1.7 | Onder cursus wordt verstaan: Een reeks bijeenkomsten aangeboden door de opdrachtnemer voor de werknemers van de opdrachtgever met als doel om kennis over te dragen, netwerk te ontwikkelen en kennisuitwisseling te faciliteren.

1.8 | Wat wordt er verstaan onder een training: Een bijeenkomst aangeboden door de opdrachtnemer voor de werknemers van de opdrachtgever met als doel om kennis over te dragen, netwerk te ontwikkelen en kennisuitwisseling te faciliteren.

1.9 | Wat wordt er verstaan onder consulting: Een dienst waarbij de opdrachtnemer zich richt op het adviseren van de opdrachtgever over de inzet van informatietechnologie waarbij de taken bestaan uit advisering en implementatie.

1.10 | Wat wordt er verstaan onder onder een opdracht, zoals een assessment: Een systematische methode en procedure voor het vaststellen van kennis, vaardigheden, prestaties of andere kenmerken.

1.11 | Wat wordt er verstaan onder onder detachering: Het beschikbaar stellen van een professional die beschikt over (een deel van) de benodigde (software) kennis en vaardigheden en die door de opdrachtnemer wordt ingezet bij de uitvoering van de overeenkomst.

<Artikel 2: Toepasselijkheid>

2.1 | Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, offertes, trainingen, consultancy, assessments, detachering, orderbevestigingen, leveringen, producten en diensten waarbij tot het uitvoeren van opdrachten, zulks met uitsluiting van de Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever.

2.2 | Afwijkingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig en bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Een wijziging zal door bevoegde vertegenwoordigers van beide partijen moeten worden ondertekend.

<Artikel 3: Aanbiedingen en overeenkomst>

3.1 | Alle aanbiedingen door de opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend, tenzij de opdrachtnemer dit uitdrukkelijk anders heeft vermeld. De aanbieding is gebaseerd op de verstrekte gegevens die tijdens de voorbereidende gesprekken als juist worden aangemerkt.

3.2 | De aanbieding vermeldt de activiteiten, de duur van de activiteiten, het tijdstip waarop de activiteiten worden begonnen en welke mensen en middelen gemoeid zijn om de activiteiten succesvol uit te kunnen voeren.

3.3 | De overeenkomst komt tot stand nadat de overeenkomst tot het verrichten van diensten door de opdrachtnemer is ontvangen en bevestigd middels een ondertekende Overeenkomst, dan wel met de uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer is begonnen.

3.4 | Indien de overeenkomst bestaat uit meerdere deelovereenkomsten is de raamovereenkomst van toepassing op alle deelovereenkomsten.

3.5 | Facturering vindt plaats nadat de uitvoering van het werk of onderdelen ervan is gestart.

3.6 | Alle termijnen en/of deadlines waar de opdrachtnemer zich aan verbonden heeft zijn indicatief en zullen alleen als fatale termijnen gelden als die uitdrukkelijk en in die bewoordingen als zodanig schriftelijk zijn overeengekomen tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever.

<Artikel 4: Uitvoering van de opdracht>

4.1 | Het niet verschijnen van werknemers van de opdrachtgever op overeengekomen tijdstippen is voor risico van de opdrachtgever. Er is in dat geval geen recht is op restitutie van de overeengekomen prijs.

4.2 | Indien de opdrachtnemer afspraken niet kan nakomen wegens omstandigheden die hem tijdens de totstandkoming van de opdracht niet bekend waren is de opdrachtnemer gerechtigd om de opdracht zodanig te wijzigen dat de uitvoering wel mogelijk wordt.

4.3 | Indien de opdrachtnemer door overmacht verhinderd is, heeft de opdrachtnemer het recht om in overleg met opdrachtgever de nakoming van de verplichtingen anders in te delen. De opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op restitutie van de prijs van dit werk.

4.4 | Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.5 |  Indien door de opdrachtnemer ondeugdelijk werk wordt geleverd zal er geen restitutie van de betaalde gelden plaatsvinden maar zal de opdrachtnemer het werk opnieuw uitvoeren.

4.6 | Mocht een hernieuwde uitvoering niet mogelijk zijn dan is de eventuele aansprakelijkheid van de opdrachtnemer uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen opdrachtnemer aan opdrachtgever terzake van de overeenkomst in rekening heeft gebracht of had kunnen brengen. Iedere andere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.

4.7 | Indien van toepassing is opdrachtgever verantwoordelijk voor het tijdig regelen van noodzakelijke middelen, nodig is voor de uitvoering van het werk of onderdelen ervan. Het niet tijdig beschikbaar stellen van noodzakelijke middelen kan leiden tot annuleren van de opdracht zoals beschreven in artikel 5.

<Artikel 5: Annulering of wijziging van een opdracht waarvan de prijs vooraf is overeengekomen>

5.1 | De opdrachtgever kan de opdracht annuleren. De annulering dient schriftelijk te geschieden. Annulering of wijziging door de opdrachtgever kan tot 50 dagen voor aanvang van de opdracht kosteloos geschieden.

5.2 | Bij annulering of wijziging tussen 20 dagen t/m 50 dagen voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 60% van de overeengekomen prijs te vergoeden.

5.3 | Bij annulering of wijziging bij minder dan 20 dagen voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 90% van het overeengekomen prijs te vergoeden.

5.4 | Indien de opdracht uit meerdere onderdelen bestaat die afzonderlijk worden gefactureerd dan kan de opdrachtgever de afzonderlijke delen annuleren. Voor afzonderlijke onderdelen gelden dezelfde bepalingen als voor de gehele opdracht.

5.5 | Voor het uitstellen van de opdracht gelden dezelfde bepalingen als annuleren.

<Artikel 6: Betaling>

6.1 | Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. En indien van toepassing inclusief materiaalkosten.

6.2 | Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Na de geldende termijn van 30 dagen kan de opdrachtnemer de wettelijk geldende rente en incassokosten in rekening brengen.

6.3 | Indien de opdrachtgever verzuimt de in de overeenkomst aangegane verplichtingen na te komen is de opdrachtnemer zonder gerechtelijke tussenkomst gerechtigd de overeenkomst gedeeltelijk of geheel te ontbinden, onverminderd het recht om betaling te eisen.

6.4 | Indien opdrachtgever na de ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag inclusief rente, tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.

Betaling van een op een bepaalde verbintenis toe te rekenen geldsom strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de langst openstaande hoofdsom en de lopende rente.

6.5 |  Indien opdrachtgever artikelen 6.2, 6.3 en 6.4 niet nakomt, is de opdrachtnemer gerechtigd om de overeengekomen prestaties op te schorten zonder dat dit opdrachtgever ontslaat van haar verplichtingen jegens opdrachtnemer. Opdrachtgever is in dat geval tevens gehouden de geleden schade aan de opdrachtnemer te vergoeden die de opdrachtnemer vanaf het moment van opschorting lijdt rekening en risico van opdrachtgever.

6.6 | De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om van opdrachtgever te verlangen dat zij zekerheid verstrekt door betaling van een voorschot of zelfs volledige betaling op voorhand, voordat de opdrachtnemer tot uitvoering van de overeenkomst overgaat. De opdrachtnemer heeft het recht om voorschotten te verrekenen met openstaande betalingen, ongeacht op welke Overeenkomst de voorschotten of openstaande betalingen betrekking hebben.

6.7 | De opdrachtnemer is gerechtigd om jaarlijks met ingang van 1 januari van elk jaar dat de Overeenkomst voortduurt, de tarieven die op basis van die Overeenkomsten gelden te verhogen op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In geval dit tot gevolg heeft dat een lager tarief dient te worden berekend, blijft prijsaanpassing achterwege.

<Artikel 7: Intellectueel eigendom>

7.1 |  Het is niet toegestaan om de door de opdrachtnemer verstrekte stukken aan de opdrachtgever, te tonen, te verstrekken of anderszins over te brengen aan derden, zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

7.2 | De auteursrechten van alle door de opdrachtnemer verstrekte stukken blijven te allen tijde bij de opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.3 | Alle methodes, technieken en know how die door de opdrachtnemer zijn ontwikkeld en/of gebruikt in de uitvoering van de Overeenkomst blijven te allen tijde het exclusieve eigendom van de opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

<Artikel 8: Geheimhouding>

8.1 | Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst en daarna zullen beide partijen te allen tijde de informatie van de andere partij en diens klanten als confidentieel behandelen en niet kenbaar maken aan derden of ongeautoriseerd gebruik maken, intern of extern, van enige verkregen informatie.

8.2 | Partijen zijn verplicht de in artikel 8.1 genoemde geheimhoudingsplicht of een daarmee vergelijkbare bepaling ook op te leggen aan hun medewerkers/opdrachtnemers.

8.3  | De verplichting tot geheimhouding zal niet van toepassing zijn als een partij kan aantonen dat:

  • de informatie publiekelijk verkrijgbaar is;
  • de informatie reeds voordien bekend was bij partij;
  • de informatie van een derde partij is ontvangen zonder schending van een afspraak omtrent geheimhouding;
  • toestemming is verkregen van partij op het gebruikmaken of bekendmaken van de informatie.

<Artikel 9: Aansprakelijkheid>

9.1 | De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade welke de opdrachtnemer mocht lijden ten gevolge van het handelen of nalaten van opdrachtgever in strijd met de verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst.

9.2 | De opdrachtgever is aansprakelijk jegens derden voor welke schade dan ook. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle claims die daarvan het gevolg kunnen zijn met inbegrip van maar niet beperkt tot productaansprakelijkheid.

9.3 | Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

9.4 | Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van werkzaamheden met de opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

9.5 | Indien opdrachtnemer niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen (overmacht) is zij niet aansprakelijk.

9.6 | Indien opdrachtnemer bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is opdrachtnemer bevoegd de reeds geleverde, respectievelijk het leverbare deel van de Dienst afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

9.7 | Onder overmacht van de opdrachtnemer in de zin van dit artikel wordt verstaan: elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van de opdrachtnemer kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheid wordt in elk geval maar niet uitsluitend gerekend: van overheidswege opgelegde verplichtingen die consequenties hebben voor het verlenen van de Dienst, storingen in systemen die deel uitmaken van het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur en uitval van elektriciteitsvoorzieningen van de opdrachtnemer.

9.8 | Geen van partijen is aansprakelijk voor vertragingen of verminderde dienstverlening in geval van natuurrampen, zoals vloedgolven, oproer, brand, aardbeving, stakingen of uitval van communicatiefaciliteiten waarvan de oorzaak buiten de verantwoordelijkheid van een partij ligt.

<Artikel 10: Plaatsing voor producten en diensten via open inschrijving>

10.1 | De opdrachtgever, of de deelnemer van de opdrachtgever wordt geplaatst in volgorde van aanmelding. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding.

10.2 | De producten en/of dienst vindt alleen doorgang bij voldoende aanmeldingen.

10.3 |  Bij de aanmelding voor de producten en/of diensten gaat de opdrachtgever akkoord dat de verstrekte persoonsgegevens verwerkt worden om de product en/of dienst te kunnen leveren.

10.4 | Indien een datum waarop de product en/of dienst (b.v. een sessie van een cursus) wordt verricht uitvalt, wordt deze uiterlijk één maand na de laatste les ingehaald. Deze inhaaldatum wordt zo veel mogelijk in overleg met de opdrachtgever vastgesteld. Wanneer desondanks deelname op die datum niet mogelijk is, kan opdrachtgever geen aanspraak maken op restitutie.

<Artikel 11: Slotbepalingen>

11.1 | Als er zich een situatie voordoet waarop deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn, kunt u een brief of e-mail sturen naar de administratie. U vermeldt alle relevante gegevens. De opdrachtnemer beslist naar redelijkheid en billijkheid.

11.2 | Deelnemers aan events verklaren zich akkoord met het maken én gebruiken van fotomateriaal voor website, magazines, social media en dergelijke.

11.3 | Persoonsgegevens worden door de opdrachtnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld. Door het verzenden van digitale formulieren wordt aan de opdrachtnemer toestemming verleend voor de automatische bewerking van de uit het inschrijfformulier verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor eigen activiteiten t.b.v. administratieve en informatieve doeleinden binnen het bedrijf.